Saturday, December 31, 2011

❤汉语拼音❤

一、在全是音节的那一组后面画“√”
(1)  fàn   qià    cè    ǐng   kǎi  tǎng     (     )
(2)  qiào  mèng   yíng   jú   è   niàng     (     )
(3)  ǔ    fǎng   yuán    sì   làn    pì     (     )
(4)  yīng   sh   xún    lǜ    cì   chóng    (     )   


二、连线,选择带点字正确的读音。
努力        nǔ        道路        lù       秘诀       jié
女士        nǚ        降落        luò      清洁       jué
惩罚       chén       呻吟       sēn       恶劣       liè
沉重       chéng      森林       shēn      劳累       lèi


动画成语-城门失火

动画成语-南柯一梦

动画成语-狐假虎威

动画成语-重温旧梦

动画成语-大显身手


多少人在看?